Misyon Vizyon

MİSYON

Sanayici ve İş insanlarının bünyemizde toplayarak, sorunlara bilimsel çözüm yolları geliştirmek; T.C. Anayasası ve Kanunları doğrultusunda Türkiye’nin ve Türk toplumunun demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp sınai, ticari, sosyoekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermaye fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak ve iş insanları ile çeşitli organizasyonlarda yer almaktır.

İş insanlarımızı “iş konseyleri” oluşturarak yeni projeler üretmelerini, yurt dışı gezileri ile yeni pazarlar keşfetmelerini sağlamak ve sosyal içerikli programlar organize ederek kültür hayatlarına katkıda bulunmaktır.

Ülkemiz iş insanlarının küreselleşen dünyada rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmak. Dünya platformunda Türkiye’yi söz sahibi güçlü bir ülke konumuna getirmek için üzerimize düşen görevleri layıkı ile yerine getirmek; barış, sevgi ve hoşgörü ile toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır.

Sanayi sektörünün karşılaştığı sorunları irdelemek, bu sorunların çözümü çerçevesinde Türkiye’de büyük bir eksiklik olarak kabul edilen sürdürülebilir sanayi stratejisi için çalışmalar yapmak, Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu sürecinde müzakere başlıklarından birisini olşturan “Türkiye Sanayileştirme Politikasının Oluşturulması ve Uygulanması”na dönük hususlarda sektörel ve bölgesel sanayi politikaları ile ilgili olarak çalışmalarda bulunmaktır.

Derneğimiz, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerinin beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlamaktadır.

VİZYON

“Gelişen Dünya ve ülke koşullarında, reel sektörümüzün sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye’nin başta AB ülkeleri olmak üzere, uluslar arası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinde yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir sivil toplum kuruluşu olmak”

“Reel sektörümüzün rekabet gücünü, refahını arttırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmesi yönünde sektörü desteklemek ve sonuç olarak ekonomik gelişmede birincil rol oynamak”