Mevzuat

ORSİAD

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SANAYİCİ İŞ İNSANLARI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

(YENİ )

I. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

Madde 1- Yasalar ile bu Ana tüzük hükümleri uyarınca yönetmelik ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Ve Yöneticileri Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kısa adı “ORSİAD”tır. Aşağıdaki maddelerde Dernek, kısa adı ile anılmıştır.

Merkez

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.Şube açar.

Amaç ve Hizmet Konuları

Madde 3- Derneğin amacı “ Ostim Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Sanayici, işadamı ve yöneticilerin meşgul oldukları iş ile alakalı kalite ve verimliliğin geliştirilmesi ile organize sanayi bölgesi avantajlarından yararlandırmak, çağın gereksinimleri göz önüne alınarak yeni oluşumlara adapte etmek, eğitsel ve sosyal değerler kazandırmak, birlik ve beraberlik sağlanarak, Ostim Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarına eğilmek, görgü, bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için faaliyet göstermektir.”

3.1. Ostim Organize Sanayi Bölgesinde yaşayan Sanayici, İşadamı ve yöneticiler ile bu bölgede müteşebbis olarak yatırım yapan kişilerin bu yöreleri; teknik, mali, sosyal, eğitsel düzeylerini uygun düzeye getirmek.

3.2. Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki tüm kooperatif site yönetimleri, kamu kuruluşları, spor ve eğitim ile sağlık teşekkülleri, dernekler, meslek odaları ile işbirliği içinde bulunarak üyelerine çevre, sağlık, spor, görgü, toplumsal yaşama, hukuksal, idari ve mali konular ile teknik bilgi aktarımını sosyal ilişkiler içinde düzenlemek.

3.3. İdari ve mülki amirlerle, Belediyelerle, Valilik ve ilgili bakanlık düzeyinde görüşmeler yaparak üyelerin lehine olacak kararların aldırılmasını sağlamak.

3.4. Ostim’in küçük ve orta boy işletmelerden oluştuğu gerekçesiyle onların mali ve idari danışmanlıklarını, toplam kalite, kalite güvence sistemlerini kurmalarını sağlamak üzere ekonomik çözümleri bulmak ve uygulamak, ihracat yapmalarına yönelik destek vermek ve bu sorunlarla uğraşmak.

3.5. Sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık ve çevre sorunlarıyla mücadele etmek, hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin Ostim Organize Sanayi Bölgesinin sorunları için çalışmak.

3.6. Bankalar düzeyinde düşük faizli kredi araştırması yapmak, teşvik, leasing, factoring, francheısıng gibi konularda üyelerine danışman bilirkişi hüviyetinde kişi veya kurumlar tahsis etmek, bu konular başta olmak üzere seminer, panel, konferans, sempozyum ve toplantılar düzenlemek.

3.7. Dernek amaçlarına yönelik olarak dergi, kitap, broşür, mecmua ve bülten yayınlamak.

3.8. Dernek, işyeri; iş güvenliği, işçi sağlığını ve tüm Ostim Organize Sanayi Bölgesinde yaşayanların, sağlık, temizlik, güvenlik, personel ve işçi taşıma, servis, sağlık, sportif ve kültürel gelişmelerini izler, geliştirir, çözüm önerileri getirir, uygular, uygulattırır.

3.9. Dernek, Ostim bölgesinde veya gerekirse yurt sathında amacına yönelik her türlü sergi veya fuar düzenleyebilir veya düzenlettirir.

3.10. Dernek, ilgili Bakanlıktan izin alarak Ostim’de yaşayan sanayici ve iş adamlarının yurtiçi ve yurtdışı ortaklık kurmalarını destekler, üyelerinin menfaatine olacak her türlü teknik iş birliği ve konsorsiyonlar ile yurtiçi ve yurtdışı ortaklıkları organize eder, ihracat faaliyetlerini düzenler, danışman verir.

3.11. Dernek, uluslararası her türlü gelişmeleri izleyerek üyelerini haberdar eder.

3.12. Dernek, Ostim Organize Sanayi Bölgesinin envanterini ve biyografisini çıkarır.

3.13. Dernek, her türlü taşınır taşınmaz mal satın alır ve kiralar, işletir, işlettirir.

3.14. Dernek için taşınmaz mal, bina, büro satın alır veya kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, emanet veya ihale usulü inşaat yaptırabilir.

3.15. Dernek, üyeleri için her türlü gezi, dinlenme ve eğlence toplantıları düzenleyebilir.

3.16. Tüketim ve yapı kooperatiflerinin kurulmasına öncülük eder, lokal, otel, okuma ve oyun salonu, kitaplık, yazlık, kışlık tatil yerleri açar.

3.17. Derneğin din, siyaset ve etnik uğraşıları olamaz.

3.18. Dernek amacına uygun nitelikte Vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara destek verebilir.

3.19. Dernek; ilgili Bakanlıktan izin alarak amacına erişmek için üyeleri arasında sektörel sirket kurdurmak, dış ticaret yaptırmak, üyelerin ihtiyacı olan ithal ürünlerin ithalatını yaptırmak, sanayi ve ticaret odalarına bu amaca yönelik girişimde bulunmak üzere gereken koordinasyonu ve girişimi sağlar, bu yönde tedbirler alır.

Çalışma Biçimi

Madde 4- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,

4.2. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, eğitim ve kurs amaçlı  hizmetler verir,öneri ve dilekleri saptar,

4.3. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,

4.4. Konusu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

4.5. Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,

4.6. Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

4.7. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Dernek Amblemi

Madde 5– Derneğin amblemi, kırmızı renkte cenin ve ceninin baş kısmı içinde yer alan yıldızdan oluşur. Bu amblem büyüyüp gelişecek Türk Sanayisini temsil eder.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

Madde 6– Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

6.1. (18) yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak,

6.2. Kamu haklarından yasaklanmış veya kısıtlanmış olmamak,

6.3. Ağır hapis cezasına, yüz kızartıcı suçlara maruz olmamak,

6.4. Son 10 (on) yıl içinde vergi veya gümrük kaçakçılığı gibi suçlar ile terör suçlarıyla hüküm giymek bir yana bu suçlar ile suçlanmamak,

6.5. Ankara İli sınırları içinde yer alan bir işletme veya kurumun, sahibi veya yöneticisi olmak.

6.6. Türkiye Cumhuriyetine vergi veriyor olmak,

6.7. Toplam kalite, kalite güvence sistemini bilmek veya öğrenmeye arzulu olmak,

6.8. Derneğin üç üyesi tarafından önerilmiş olmak,

6.9. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

6.10. Derneklere üye olmaları yasaklananlar; Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun (3.) maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

6.11. Tarif edilen Ankara İli sınırları dışında hiçbir suretle üye kaydedilemez. (zamanla yer değiştiren üyeler hariç)

Üyelik Türleri

Madde 7- Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1. DERNEK ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

7.2. ONURSAL ÜYE: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, Ostim’e gönül vermiş, sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi isteklerine bağlı olarak öderler.

Üyelik İşlemleri

Madde 8- Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na sunarlar,

8.2. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.

8.3. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.4. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 9- Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılmak isteyen üyenin yerine getirilmemiş herhangi bir mali sorumluluğu var ise bu konuda yapılacak işlem Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Özürsüz olarak, çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

10.2. Derneklere, üye olma haklarını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

10.3. Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer alan işletme veya kurumların yöneticisi olarak üye kaydedilmiş iken bu işletme veya kurumdaki görevini herhangi bir nedenle ifa edemez hale gelmek,

10.4. Üyeliğine ilişkin herhangi bir mali sorumluluğu bir yıl boyunca yerine getirmemek,

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Madde 11- Danışma ve Disiplin Kurulu üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yapar ve savunmasını aldıktan sonra üye hakkında düzenlemiş olduğu raporu gereği için yönetim kuruluna sunar.üye ile ilgili kararı yönetim kurulu verir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Organlar

Madde 12- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1. Genel Kurul

12.2. Yönetim Kurulu

12.3. Denetleme Kurulu

12.4. Danışma ve Disiplin Kurulu

Genel Kurul

Madde 13- Dernek Genel Kurulu her yıl olağan olarak Haziran Ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 14- Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

14.1.Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması     zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 15- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

15.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.

15.2. Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

15.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

15.4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda maddelerdeki yeter sayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16- Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

16.1. Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

16.2. Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

16.3. Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı  kararı.

16.4. Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 17- Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3. Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

17.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

17.5. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,

17.7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

17.8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlara işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

17.9. Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.10. Gerekli diğer konularda karar vermek,

17.11. Danışma ve Disiplin kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

17.12. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

17.13. Herhangi bir mali sorumluluğunu bir yıl boyunca yerine getirmeyen veya ayrılma hususunda yazılı talepte bulunanlardan geçmiş mali sorumlulukları bulunanların mali sorumluluklarına ilişkin yapılacak işlem hakkında karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 18- Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Yönetim Kurulu, (9) asıl ve (9) yedek üyeden oluşur ve üç yıllığına seçilirler. Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla seçilir.

18.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri

Madde 19- Yönetim Kurulu çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Yönetim kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, İki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, Bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

19.2. Yönetim kurulu en az haftada bir toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

19.3. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

19.4. Yönetim kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1. Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,

20.2. Derneği Dernek Başkanı sıfatı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

20.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.4. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

20.5. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

20.6. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

20.7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

20.8. Derneğin işlemlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

20.9. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

20.10. Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

20.12. Gerekli diğer işlemleri ve uygulamaları yapmak,

20.13. Herhangi bir mali sorumluluğunu bir yıl boyunca yerine getirmeyen veya ayrılma hususunda yazılı talepte bulunanlardan geçmiş mali sorumlulukları bulunanların isim ve mali sorumluluklarını Genel Kurul’a sunmak.

Denetleme Kurulu

Madde 21- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığıyla Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

21.1. Denetleme kurulu, genel kurulda açık oyla üç yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.

21.2. Denetleme kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer,

21.3. Denetleme kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

21.4. Denetleme kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Danışma ve Disiplin Kurulu

Madde 22- Danışma ve Disiplin Kurulu (7) üyeden oluşur. Bu üyelerden (6)’sı Dernek eski başkanları ve dernek üyeleri arasından genel kurulca açık oyla seçilir. Yedinci üye dernek başkanıdır. Dernek başkanı bu kurulun tabii üyesi ve aynı zamanda Danışma ve disiplin kurulunun da başkanıdır. Danışma ve disiplin kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Danışma ve Disiplin kurulunun görev süresi yönetim kurulunun görev süresiyle paraleldir.

Danışma ve Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 23- Danışma ve Disiplin kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

23.1. Dernek amaç ve hizmet konuları yönünde yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,

23.2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,

23.3. Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

23.4. Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılması teklif edilen üyelerin durumunu görüşür, incelemesini yapar, gerek duyarsa çıkartılması istenilen üyenin savunmasını alır, tanık dinler, delil toplar ve görüşünü gereği için yönetim kuruluna sunar, durumu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir,

23.5. Danışma ve Disiplin kurulu yılda en az 3 defa toplanır,

23.6. Danışma ve Disiplin kurulu dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündemle toplanır. Alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

23.7.Danışma Ve Disiplin Kurulu tarafından talep edilen hususlar yapılacak olan genel kurul gündemine yönetim kurulunca alınmak zorundadır.

Ortak Hükümler

Madde 24- Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan bir üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

IV. BÖLÜM – Mali Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 25- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

25.1.     Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.

25.2.     Yıllık ödenti:üye giriş aidatı ve aylık ödemeler genel kurul kararı ile belirlenir.

25.3.     Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

25.4.     Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler

25.5.     Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar

25.6.     Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler

25.7.     Diğer gelirler,

Dernek, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından her hangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi Dernek mülki amirliğine bildirimde bulunarak dış ülkelerden yardım alabilir.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 26- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

26.1.     Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında alınır. Giriş ödentisinin ve yıllık ödentinin miktarı ile yıllık ödentinin ödeme şekil ve şartları Genel Kurul tarafından belirlenir.

26.2.     Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

26.3.     Giderlere ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınmaması halinde ilgisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

Gelir ve Giderlerde Usul İle Defteri

Madde 27- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve gider harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin banka aracılı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.Alındı belgelerini şekli bastırılması onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususları yönetmenlikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmenlikte düzenlenir.Bu defterlerin dernekler biriminde yada noterden onaylı olması zorunludur.

V. BÖLÜM – Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 28- Dernek ana tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

Derneğin Dağıtılması

Madde 29- Dernek özellikle dağıtma için çağırılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az (2/3)’ ünün bulunacağı genel kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin (2/3)’ü oy çoğunluğu ile alması zorunludur.

Derneğin dağıtılması, yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe bildirilir. Dağıtılma, dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır ve artan mal varlığı Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’na devredilir.

Dernek Şubeleri

Madde  30- Dernek,Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.Merkez Genel Kurulu’nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulucular kurulu,mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek,mevzuatı uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde  31 – Şubeler,tüzel kişiliği olamayan ,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri

Madde 32 –

  1. Şube Genel Kurulu Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
  2. Şube Genel Kurulu olağan toplantıları her yıl olağan olarak haziran ayında toplanır.Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
  3. Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl  ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
  4. Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler  ve gerektiğinde denetlemesini yapar
  5. Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması ,toplantı gündemi ,toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
  6. Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.
  7. Mevzuatta Şube Genel Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 33 –

a.      Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen beş asıl be ş yedek üyeden oluşur.Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler

b.      Genel kurul’u takip eden otuz gün içinde,yönetim kurulu’na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

c.       Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır.Kararı gerektiren konularda alınan kararların,karar defteri’ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar.Şube Genel Kurulu’na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

d.      Dernek Şubeleri,Genel Merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

e.       Mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılaması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 34 – Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.Bir sonraki olağan Genel Kurulu’na kadar görev yapmak üzere seçilirler.Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

a.      Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için  sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na  ve toplandığında Genel Kurula sunar.

b.      Çalışma usulünü kendisi tespit eder.Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerden biri,davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

c.       Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

d.      Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde 35 – Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurulların her yirmi adına seçilecek bir delegede seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

Temsilcilik:Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 36- Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da kuruluşlarınca denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde  37- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Hüküm Eksikliği

Madde 38- Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCU ÜYELERİ

Madde 31-

SIRA NO ADI, SOYADI MESLEĞİ TABİYETİ İKAMET ADRESİ
1 TAHİR ÖZBEN YÖNETİCİ T.C. TINAZ TEPE MAH. BÜLBÜLDERE SOK. 9/4 SEYRANBAĞLARI ANKARA
2 BÜNYAMİN KANDAZOĞLU YÖNETİCİ T.C. EVLİYA ÇELEBİ MAH. SAMANYOLU CAD. 66/8 ANKARA
3 TANYOLAÇ BAYIR YÖNETİCİ T.C. DEMET MAH. 12. CAD. 27. SOK. NO:8/7 ANKARA
4 AYŞE ÖZBEN YÖNETİCİ T.C. TINAZ TEPE MAH. BÜLBÜLDERE SOK. 9/4 SEYRANBAĞLARI ANKARA
5 ÖMER LÜTFÜ İMAMOĞLU YÖNETİCİ T.C. ERTUĞRULGAZİ MAH. DORUK SOK. NO:12/8 ANKARA
6 MURAT FİLİZ YÖNETİCİ T.C. DEMET MAH. DEMETEVLER 5. CAD. 54/12 ANKARA
7 ADNAN AKGÜN YÖNETİCİ T.C. AYVALI MAH. 2. SOK. ENES APT. 1/9 ANKARA
8 VELİ KARŞI YÖNETİCİ T.C. GN. ZEKİ DOĞAN MAH. 8. SOK. NO:7 MAMAK ANKARA
9 MUTLU ŞİMŞEK YÖNETİCİ T.C. İŞÇİ BLOKLARI MAH. 36. CAD. 12 YILDIZ A KANAT NO:31 A D:54 ANKARA
10 ŞULE DAŞKAYA YÖNETİCİ T.C. UĞUR MUMCU MAH. SİTE 176 EVLER NO: 8/12 BATIKENT ANKARA
11 HASAN ERBAY YÖNETİCİ T.C. 100. YIL BULVARI NO:99 OSTİM ANKARA
12 HASAN DURMUŞ YÖNETİCİ T.C. 100. YIL BULVARI NO:99 OSTİM ANKARA
13 HAMZA AKÇA YÖNETİCİ T.C. SAİME KADIN MAH. ORTA TEPE SOK. NO:54/6 ANKARA
14 HALİL DİKER YÖNETİCİ T.C. ESEN TEPE MAH. 8. SOK. NO:44 KEÇİÖREN ANKARA
15 AHMET RIZA BALIM YÖNETİCİ T.C. 100. YIL BULVARI NO:99 OSTİM ANKARA

YÖNETİM KURULU

LEVENT ÇAMUR YÖN.KUR.BAŞKANI
BİLAL GÜNEŞ YÖN.KUR.BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET DUMAN YÖN.KUR.BAŞKAN YARDIMCISI
İSLAM İRŞAT MOR GENEL SEKRETER
AHMET UĞUR ERZURUM SAYMAN
ÖMER ÜNSAL YÖN.KUR.ÜYESİ
TALİP IŞIK YÖN.KUR.ÜYESİ
ABDULLAH AYBARS GÖZTEPE YÖN.KUR.ÜYESİ
ÜMİT BUDAK YÖN.KUR.ÜYESİ